ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la unele imobile aflate în patrimoniul public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.5795/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.5795/2023 al Direcției de management, nr.6.952/2023 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și nr.11.244/2023 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, adresa nr.375/2023 a primarului Comunei Poiana Teiului, Hotărârea Consiliului Local Poiana Teiului nr.25/2023, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„c”, art. 294 alin.(2), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă renunțarea la realizarea proiectului de interes public județean „Centrul multifuncțional de sănătate Poiana Teiului”.

Art.2: (1) Se constată încetarea uzului/interesului public județean în ceea ce privește bunurile imobile – 3 clădiri și teren în suprafață totală de 4.084 mp, situate în comuna Poiana Teiului, în valoare totală de 360.997,00 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) Se aprobă transmiterea bunurilor prevăzute la alin.(1) din domeniul public al Județului Neamț, în domeniul public al Comunei Poiana Teiului, județul Neamț.

 (3) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.79/2023 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamț, cu modificările și completările ulterioare, prin scoaterea bunurilor prevăzute la alin.(1) din Lista – inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                             

Nr. 98 din 28.04.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                              Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                    Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 98.PDF