ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind dezmembrarea unui bun imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț, precum și luarea unor măsuri conexe, ulterioare dezmembrării

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.12.227/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 12.227/2023 al Direcției de management, C.F. nr.51951/UAT Dragomirești, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 108 lit.„a”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit. „b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:      

 

Art.1: (1) Se aprobă dezmembrarea bunului imobil compus din teren în suprafață de 158.000 m.p., identificat cu număr cadastral NC 51951/UAT Dragomirești, proprietate publică a Județului Neamț, situat în intravilanul satului Vad, punctul Cantorie –Tcaciuc, comuna Dragomirești, în 3 loturi, după cum urmează:

-Lot nr.1 – teren în suprafață de 40.156 m.p. împreună cu cele 11 construcții existente;

-Lot nr.2 – teren în suprafață de 31.681 m.p. aferent investițiilor destinate Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Roman;

-Lot nr.3 – teren în suprafață de 86.163 m.p., teren disponibil pentru viitoare investiții de interes public județean.

(2) Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor, și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale de dezmembrare.

Art.3: Se aprobă darea în administrarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dragomirești a suprafeței de 40.156 m.p. teren aferent Lotului nr.1, provenit din dezmembrare.

Art.4: (1) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.79/2023 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 (3) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

 Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 115 din 30.05.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                        Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                         Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                             Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 115.PDF