ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Doljești a unui tronson de drum județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.22 și art.22^1 alin.(3) și alin.(4) lit.„c” din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.10.874/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 10.874/2023 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și nr. 12.228/2023 al Direcției de Management, adresa nr.3069/2023 a Primarului comunei Doljești, Hotărârile Consiliului Local al Comunei Doljești nr.36/2023 și nr.47/2023, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, lit.„i”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173  alin. (1) lit.„c”, alin.(5) lit.„l”, art.297 alin.(1) lit.„a”, art.299, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului local al Comunei Doljești, pe durata realizării obiectivului de investiții „Realizarea infrastructurii pentru piste de biciclete în comuna Doljești, județul Neamț”, până la recepția finală a lucrărilor, a tronsonului de drum județean situat pe DJ 207K     Sagna – Doljești, de la km.2+000 până la km  9+230, inclusiv cele 3 (trei) poduri aferente, cu excepția suprafeței de 5.420 mp teren – zonă de siguranță a DJ 207K ce face obiectul Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.131/2022, cu o valoare de inventar de 3.784.467,67 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În calitate de administrator al bunului prevăzut la alin.(1), Consiliul Județean Neamț emite acordul prealabil privind realizarea obiectivului de investiții „Realizarea infrastructurii pentru piste de biciclete în comuna Doljești, județul Neamț”.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția de management vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv pentru încheierea Protocolului de predare-primire a sectorului de drum județean, în termen de maxim 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                              

Nr. 120 din 30.05.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 120.PDF