ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată, precum și ale art.2 din Hotărârea Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi

Examinând referatul de aprobare nr.13.580/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.111/2023 a Serviciului Public SALVAMONT Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.13.580/2023 al Direcției de Management și nr.13.882/2023 al Direcției Generale Buget, Finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică statul de funcţii al Serviciului Public SALVAMONT Neamț, anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.23/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț, în sensul transformării a două posturi de salvator montan, studii superioare/medii/generale, gradul III, poz.10 și 11 în statul de funcții, în post de salvator montan, studii superioare/medii/generale, gradul II.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Conducerea Serviciului Public SALVAMONT Neamț va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 121 din 30.05.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                              Voturi „pentru” 24

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                               Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                   Abțineri 9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0