ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, ale art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;

Examinând referatul de aprobare nr.14.185/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.43/2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;

Văzând raportul de specialitate nr.14.185/2023 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Nota de control nr.370/2022 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.89, art.91, art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” să voteze, în numele și pe seama acestuia, modificarea și completarea, prin act adițional, a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și abrogarea actului constitutiv al acestei asociații.

Art.2: Se mandatează reprezentantul Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” să semneze, în numele și pe seama acestuia, actul adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, în forma aprobată potrivit art.1.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Reprezentantul Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, precum și Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 127 din 30.05.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                           Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                            Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 127.PDF