ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

    HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;

            Examinând referatul de aprobare nr.13.202/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.202/2023 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate,precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr.14940/2023;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„d ”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Daniel Vasiliu-Macovei ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) În mod corespunzător, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.96/2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 128 din 30.05.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                         

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                       

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                              

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

 

 

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează: 

 

 

–        Daniel Vasiliu-Macovei      – 19 voturi ,,pentru"

–        Marius-Vasile Apopei           9 voturi ,,pentru"

–        Gabriel-Claudiu Parțac        4 voturi ,,pentru"