ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Județean Neamț în cadrul Programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 11912/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România și a adresei nr.34.019/2023 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Văzând raportul de specialitate nr. 11912/2023 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.14941/2023;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „e” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Lucian-Corneliu Agăleanu în calitate de reprezentant al  Consiliului Județean Neamț în cadrul Programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 129 din 30.05.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                       

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

 

 

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează: 

 

 

–        Lucian-Corneliu Agăleanu    – 18 voturi ,,pentru"

–        Mircea Beloiu                            9 voturi ,,pentru"

–        Corneliu-Grigore Bontaș          5 voturi ,,pentru"