ROMÂNIA

       JUDEŢUL  NEAMŢ

       CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru luarea unor măsuri privind asigurarea continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 alin.(6) lit.g, art. 17 alin. (1) lit. b), j^2), l), art.20 alin.(6) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului (CE)  Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;

Examinând referatul de aprobare nr.13.155/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.13.155/2023 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă Programul Tranzitoriu de Transport Public Județean de Persoane prin Curse Regulate, în județul Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, valabil începând cu data de 1 iulie 2023.

(2) Programul prevăzut la alin.(1) va fi valabil până la încheierea contractelor de delegare a serviciului de transport în regim concurențial, fără a depăși termenele prevăzute de actele normative în vigoare.

Art.2: Se aprobă încheierea cu operatorii de transport cărora le-a fost delegată prestarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate până la data de 30.06.2023, a unor acorduri formale privind asigurarea continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Neamț, în forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modelul licenței de traseu și al caietului de sarcini al licenței de traseu, conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă stațiile publice aferente serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) În maxim 3 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești pronunțată în dosarul nr.4091/103/2022, în funcție de soluția instanței, Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsuri cu privire la declanșarea procedurii de atribuire în regim concurențial a contractelor de delegare a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate.

Art.6: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 137 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                          Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                            Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0