ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații unor servicii sociale din subordinea Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.18 alin.(1), art.19 și ale art.21 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Examinând referatul de aprobare nr.13.054/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.5.322/2023, nr.6.999/2023 și nr.12.701/2023 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.13.054/2023 al Direcției de management, adresele nr.1.120/ISASSM/2023, nr.1.121/ISASSM/2023 și nr.5.861/ISASSM/2023 ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, Buletinele de expertizare a locurilor de muncă nr.49/2022, nr.52/2022 și nr.54/2022 ale Direcției de Sănătate Publică Județeană Suceava, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                   

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă concediul de odihnă suplimentar de 7 zile lucrătoare pentru salariații din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Târgu-Neamț, ai Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oșlobeni și ai Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bozieni, care lucrează în condiții de muncă deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                           

Nr. 140 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 17

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                                 Voturi „împotrivă” 1

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                     Abțineri 10

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1