ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea

Complexului Muzeal Național Neamț

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(4), art.31 alin.(4) și ale anexei III din         Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.15.475/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.1.240/2023 a Complexului Muzeal Național Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.15.475/2023 al Direcției de management şi nr.16.753/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr.3/2023 a Consiliului de administraţie al Complexului Muzeal Național Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;               

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2021 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1.     Postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional II din cadrul Muzeului de Științe Naturale Piatra-Neamț – Secția Muzeală II Piatra Neamț, poziția 34 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional I;

2.     Postul de conservator, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Muzeului de Științe Naturale Piatra-Neamț – Secția Muzeală II Piatra Neamț, poziția 35 în statul de funcții, se transformă în conservator, studii superioare, grad profesional II;

3.     Postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional II din cadrul Muzeului Cetatea Neamț – Secția Muzeală III Târgu-Neamț, poziția 38 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional I;

4.     Postul de gestionar-custode, studii medii, treapta profesională I din cadrul Muzeului Cetatea Neamț – Secția Muzeală III Târgu-Neamț, poziția 42 în statul de funcții, se transformă în gestionar-custode, studii medii, treapta profesională IA;

5.     Postul de conservator, studii medii, treapta profesională II din cadrul Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești – Secția Muzeală III Târgu-Neamț, poziția 54 în statul de funcții, se transformă în conservator, studii medii, treapta profesională I;

6.     Postul de gestionar-custode, studii medii, treapta profesională II din cadrul Muzeului de Istorie Roman – Secția Muzeală IV Roman, poziția 65 în statul de funcții, se transformă în gestionar-custode, studii medii, treapta profesională I;

7.     Postul de restaurator, studii medii, treapta profesională II din cadrul Laboratorului Restaurare Conservare, poziția 83 în statul de funcții, se transformă în restaurator, studii medii, treapta profesională I;

8.     Postul de restaurator, studii medii, treapta profesională II din cadrul Laboratorului Restaurare Conservare, poziția 84 în statul de funcții, se transformă în restaurator, studii medii, treapta profesională I;

9.     Postul de conservator, studii superioare, grad profesional I din cadrul Laboratorului Restaurare Conservare, poziția 86 în statul de funcții, se transformă în conservator, studii superioare, grad profesional IA;

10.  Postul de gestionar-custode, studii medii, treapta profesională I din cadrul Serviciului Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamț, poziția 93 în statul de funcții, se transformă în gestionar-custode, studii medii, treapta profesională IA;

11.  Postul de muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională II din cadrul Serviciului Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamț, poziția 103 în statul de funcții, se transformă în muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I;

12.  Postul de gestionar-custode, studii medii, treapta profesională I din cadrul Muzeului de Etnografie Piatra-Neamț – Secția Muzeală II Piatra-Neamț, poziția 31 în statul de funcții, se transformă în gestionar-custode, studii medii, treapta profesională IA;

13.  Postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional II din cadrul Serviciului Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamț, poziția 90 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional I;

14.  Postul de referent de specialitate, studii superioare, grad profesional II din cadrul Compartimentului Contabilitate, Secretariat, Administrație, poziția 112 în statul de funcții, se transformă în referent de specialitate, studii superioare, grad profesional I;

15.  Postul de referent, studii medii, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Contabilitate, Secretariat, Administrație, poziția 114 în statul de funcții, se transformă în referent, studii medii, treapta profesională IA.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Complexul Muzeal Național Neamț va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 146 din 29.06.2023

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                    Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0