ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 1 alin. (5), art. 120 şi ale art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;

b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2), precum şi ale art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte;

d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b) şi ale art. 155 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

e) art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

f) art. 61 – 66 şi ale art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), ale art. 6, 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului;

i) Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând act de:

a) referatul de aprobare al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 17.430/2023

b) raportul de specialitate al Direcției generale buget, finanțe, înregistrat cu nr. 17.431/2023;

c) viza de control financiar preventiv propriu acordată asupra acestui proiect de operaţiune;

d) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț;

 e) luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

în temeiul prevederilor art. 173 alin.(3) lit.„b” coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Consiliul Județean Neamț adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1: Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 7.500.000 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.

Art.2: Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru următoarele proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului:

1. Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș 5.000.000 lei

2. Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 3 Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icușești-limită județ Bacău 2.500.000 lei.

Art.3: Din bugetul local al Județului Neamț se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art.4: (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Județului Neamț următoarele date:

    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

    b) valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract;

    c) gradul de îndatorare a Județului Neamț;

    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului;

    e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează președintele Consiliului Județean Neamț.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Județului Neamț, în termenul prevăzut de lege, președintelui Consiliului Județean Neamț şi prefectului judeţului Neamț şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului Județean Neamț, precum şi pe pagina de internet www.cjneamt.ro.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 152 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                    Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                      Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                          Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0