ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art.85 alin.(4) al Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

Examinând referatul de aprobare nr.12.541/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza propunerii nr.19.036/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.12.541/2023 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, avizul nr.10.425/2023 al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, adresa nr.2/2023 a Colegiului Național al Asistenților Sociali – Structura Teritorială Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin.(2) lit.„d”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează doamna Magda Spînoiu, medic specialist medicină generală, ca vicepreședinte al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamţ.

Art.2: Se desemnează doamna Carmen-Liliana Suciu, asistent social, ca membru al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamţ.

Art.3:  În mod corespunzător, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamţ urmează să funcționeze în următoarea componență:

Preşedinte – dr.Eugen-Leonard Chirițescu, medic specialist în medicină de familie și recuperare medicală;

Vicepreședinte  – dr.Magda Spînoiu, medic specialist în medicină generală;

Membri: – dr.Carmen Dumitreasa, medic specialist în medicină de familie, reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

                – Daniel Humă, reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap;

                – Manuela Linu, psiholog;

                – Carmen-Liliana Suciu, asistent social.

Art.4:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data comunicării.

Art.5: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 155 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                       Voturi „pentru” 17

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                         Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                             Abțineri 11

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1