ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Drupo Neamț S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Examinând referatul de aprobare nr.15.469/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ

Văzând raportul de specialitate nr.15.469/2023 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, avizele comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 17606/2023

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„d” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Drupo Neamț S.A., pentru un mandat de 4 ani.

Art.2: (1) Selecția candidaților se va face de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute de art.10 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar fără a se limita la acestea.

(2) Criteriile de selecție a administratorilor vor fi stabilite de expertul independent prevăzut la alin.(1), având în vedere specificul și complexitatea activității agentului economic, precum și cerințele prevăzute în scrisoarea de așteptări.

(3) Costurile procedurii de selecție a expertului independent vor fi suportate de Consiliul Județean Neamț, în calitatea acestuia de autoritate publică tutelară.

Art.3: (1) Se aprobă constituirea comisiei de selecție a administratorilor dintr-un număr de 5 persoane, în următoarea componență:

Președinte: Dragoș-Victor Chitic;

Membri:    Mona-Magdalena Țigănuș;

               Greta Condorache;

               Ana-Maria Sandu;

                           Mihai-Octavian Mancaș.

 (2) Atribuțiile comisiei desemnate potrivit alin.(1) sunt următoarele:

a. realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă;

b. face propuneri în vederea numirii în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

c. se consultă îndeaproape cu expertul independent selectat;

d. coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi de candidați;

e. elaborează proiectul matricei profilului Consiliului de Administrație;

f. solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii din lista lungă, cu asistența expertului independent;

g. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația specifică.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 156 din 29.06.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                        Voturi „pentru” 17

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 29                                          Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                              Abțineri 11

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

Președinte:  Dragoș-Victor Chitic   – 20 voturi „pentru”

Membri:   Mona-Magdalena Țigănuș     20 voturi „pentru”

                 Greta Condorache     19 voturi „pentru”

                 Ana-Maria Sandu    19 voturi „pentru”

                 Mihai-Octavian Mancaș  – 20 voturi „pentru”