ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului de interes județean „Dotarea Centrului de zi din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Dragomirești” și a cheltuielilor legate de acest proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.19.490/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitărilor nr.31.313 și 31.511/2023 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.19.490/2023 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin.(5) lit. „b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă depunerea și implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului de interes județean „Dotarea Centrului de zi din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Dragomirești”, având ca scop crearea de servicii sociale care să conducă la creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate, la dezinstituționalizare și la prevenirea instituționalizării acestora, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrarea în comunitate, proiect ce urmează a fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Investiția I.2 – Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 – Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități, runda a 2-a.

(2) Proiectul „Dotarea Centrului de zi din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Dragomirești” are o valoare totală de 310.437,10 lei, inclusiv TVA, din care 294.037,10 lei, inclusiv TVA, reprezintă cheltuieli eligibile ce vor fi acordate de autoritatea finanțatoare – Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, la care se adaugă suma de 16.400 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile, necesare asigurării măsurilor de publicitate și auditarea financiară a cheltuielilor în cadrul proiectului.

Art.2: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, a tuturor cheltuielilor neeligibile identificate în faza de elaborare sau în cea de implementare a proiectului prevăzut la art.1, precum și toate costurile suplimentare, din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului.

Art.3: Se aprobă asigurarea sustenabilității serviciului social ce face obiectul proiectului, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la încetarea contractului de finanțare.

Art.4: Se împuternicește doamna Cristina Păvăluță, director general în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, să semneze cererea și contractul de finanțare.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Direcţia proiecte, achiziții și logistică și Direcția generală buget, finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 157 din 21.07.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                  Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                                    Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                        Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 2