ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.1/320/4069/1.09.2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.d²), coroborate cu cele ale art.10 alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.15.201/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.54/2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

Văzând rapoartele de specialitate nr.15.201/2023 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, respectiv nr.16.690/2023 al Direcției generale buget-finanțe, Raportul de audit tehnico-economic pentru Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A. – 2022, întocmit de Estana Audit&Accountancy S.R.L., precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„m”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” să voteze, în numele acestuia, modificarea prin act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.1/320/4069/1.09.2022, încheiat cu Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A., prin care să se aprobe, pentru anul 2023, un cost de operare la autobuze de 9,22640 lei/km, precum și un profit rezonabil estimat la nivelul de 6,09 %.

Art.2:  (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și Direcția generală buget-finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                              

Nr. 162 din 02.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                  Voturi „pentru” 24

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                    Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                        Abțineri 9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1