ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind schimbarea denumirii Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Păstrăveni

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 lit.„c” din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr.564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

Examinând referatul de aprobare nr.15.438/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.48.443/2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.15.438/2023 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale, avizul consultativ nr.7/2023 al Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, adresa nr.4.202/2023 a Primăriei comunei Păstrăveni, avizul nr.2/2023 al Comisiei Județene de Atribuire de Denumiri Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(4) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă schimbarea denumirii obiectivului de interes județean Complexul Rezidențial de Servicii Sociale Păstrăveni, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în Complexul Rezidențial de Servicii Sociale „Barbara Stamm” Păstrăveni.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 168 din 02.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                  Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                    Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                        Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1