ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE 

 

privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 și art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;

Examinând referatul de aprobare nr.19.747/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.127.299/2023 a Inspectoratului de Poliție Județean Neamț

Văzând raportul de specialitate nr. 19.747/2023 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

           În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, domnul Iulian-Mihai Osoianu, adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în locul domnului Alexandru Spiridon.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

 (2) În mod corespunzător, se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.199/2021 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 172 din 02.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0