ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea implementării unui proiect de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.53/2021 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”

Examinând referatul de aprobare nr. 19.765/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.765/2023 al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„a” și „b”, alin.(7), lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încheierea unor acorduri de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Instituția Prefectului – Județul Neamț, Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Biblioteca Orășenească           Târgu-Neamț, Serviciul Public „Poliția Locală” Târgu-Neamț, Asociația Tineretului Ortodox Român – Filiala Târgu-Neamț, în vederea dezvoltării unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional, având ca scop crearea unei rețele de parteneri pentru implementarea proiectului ”ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț pentru semnarea Acordurilor de parteneriat precizate la art.1.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4:  Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                             

Nr. 173 din 02.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 173.PDF