ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.18/02.02.2023

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.19.804/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 19.804/2023 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și nr.19.896/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se modifică anexa nr.1 – Programul privind acordarea finanţărilor nerambursabile la Hotărârea  Consiliului Județean Neamț nr.18/02.02.2023 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Se modifică și se completează anexa nr.2 – Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități     non-profit de interes județean „Activități sportive” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.18/02.02.2023 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III: (1) Direcția proiecte, achiziții și logistică și Direcția generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                              

Nr. 176 din 02.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0