ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la o serie de bunuri aflate în proprietatea

Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;

Examinând referatul de aprobare nr. 20.911/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza Acordului de parteneriat nr.132060/15384/2018

Văzând rapoartele de specialitate nr. 20.911/2023 al Direcției de Management şi nr.20.957/2023 al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) – (3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.108 lit. „b”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin. (4) lit. „a” și „b”, alin.(5) lit. „i”, „m, „n”, „o” și „p”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă completarea anexei nr.4 – Situația bunurilor aflate în proprietatea Județului Neamț pentru care procedura de atestare a acestora ca aparținând domeniului public este în curs de desfășurare la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.79/2023 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile mobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituite la finalizarea investițiilor realizate pentru implementarea proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg.Mureș”, în conformitate cu obligațiile asumate prin Acordul de parteneriat nr.132060/15384/2018 încheiat între U.A.T. Județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Art.2: (1) Se aprobă concesionarea directă a bunurilor prevăzute la art.1 Societății Comerciale Troleibuzul S.A., concesionarul având obligația să respecte clauzele prevăzute în Acordul de parteneriat nr.132060/15384/2018.

(2) În mod corespunzător, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.22/2007 privind concesionarea directă a unor bunuri din domeniul public al Județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Direcția de Management va întreprinde măsurile necesare încheierii actului adițional nr.5 la contractul de concesiune nr. 2134/1142/2007, în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii.

(2) Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică, Direcția Generală Buget Finanțe, echipa de implementare a proiectului Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg.Mureș, precum și conducerea S.C. Troleibuzul S.A.  și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data aducerii la cunoștință publică.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 181 din 08.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                         Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                           Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                               Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 181.PDF