ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

     privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 15 lit.„b” și „c” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.21.484/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.30.149/2023 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.21.484/2023 al Direcției de Management şi nr. 21.754/2023 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr. 29/2023, Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr. 18/2023, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(2) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.103/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

-se transformă postul de medic rezident anul V, studii superioare, specialitatea radiologie și imagistică medicală, din cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală, nr. crt. XLIII, poziția 13 în statul de funcții, în post de medic specialist, specialitatea radiologie și imagistică medicală;

– se transformă postul de autopsier, studii medii, din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală, nr. crt. XXXVII, poziția 18 în statul de funcții, în post de autopsier debutant, studii medii.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării și comunicării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

             (2) Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 182 din 16.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                            Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 21                                              Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 13                                                Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0