ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (4) din din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.21.701/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.2.230/2023 a Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.21.701/2023 al Direcției de Management și nr.21.752/2023 al Direcției Generale Buget Finanțe, Hotărârea nr.6/2023 a Consiliului de administrație al Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică organigrama şi statul de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.175/2022  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.     Postul de bibliotecar, studii superioare, grad profesional II din cadrul Biroului Completarea, Evidența și Prelucrarea Colecțiilor al Serviciului Informatizare, Arte, Multimedia, Completarea Colecțiilor, Colecții Speciale, poziția 18 în statul de funcții, se transformă în post de bibliograf, studii superioare, grad profesional IA, și se mută din cadrul Compartimentului Evidența și Conservarea Colecțiilor în cadrul Compartimentului Completarea și Prelucrarea Colecțiilor al aceluiași birou;

b.     Postul de redactor, studii superioare, grad profesional II din cadrul Serviciului Dezvoltare Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară-Compartimentul Comunicare, Relații Publice, Proiecte, Programe, poziția 38 în statul de funcții, se transformă în post de muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I, și se mută la Compartimentul Administrativ, Întreținere și Legătorie din cadrul structurii Contabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice, Casierie, Arhivă, Administrativ, Întreținere și Legătorie;

c.      Postul de bibliotecar, studii superioare, grad profesional II din cadrul Serviciului Dezvoltare Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară- Săli de Lectură și Informare Bibliografică „Aurel Dumitrașcu”, poziția 42 în statul de funcții, se transformă în post de documentarist, studii superioare, grad profesional IA, și se mută în cadrul Compartimentului Centrul de Informare Comunitară, Depozit Legal al aceluiași serviciu.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data adoptării și comunicării, sub condiţia încadrării în cheltuielile de personal.

 (2) Conducerea Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamț va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 184 din 16.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                     Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 21                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 13                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0