ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea

Complexului Muzeal Național Neamț

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.13 alin.(2) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.21.750/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.1.795/2023 a Complexului Muzeal Național Neamț;

          Văzând rapoartele de specialitate nr.21.750/2023 al Direcției de management şi nr.21.788/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr.4/2023 a Consiliului de administraţie al Complexului Muzeal Național Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;               

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții – anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2021 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.      Se înființează Compartimentul de Cercetare – Antropologie, Istorie, Arhivistică în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț al Secției Muzeale I Piatra Neamț-Bicaz, cu un post unic de cercetător științific, studii superioare, grad profesional III, preluat de la Muzeul de Istorie și Arheologie             Piatra-Neamț;

b.     Structura Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni se completează cu Muzeul Curtea Domnească, cu 4 posturi, preluat de la Secția Muzeală I Piatra-Neamț-Bicaz;

c.      Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț se mută la Secția Muzeală I Piatra Neamț-Bicaz;

d.     Se completează structura Laboratorului de Restaurare Conservare, prin mutarea a 3 posturi deja existente, respectiv un post de conservator studii medii, treapta profesională I (din cadrul Muzeului Curtea Domnească), un post  de  conservator, studii superioare, grad profesional II (din cadrul Muzeului de Științe Naturale Piatra Neamț) și un post de conservator studii medii, treapta profesională II (din cadrul Muzeului Memorial ”Ion Creangă” Humulești);

e.      Se înființează Compartimentul de Cercetare – Medievistică, Arheologia Sării în cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie Tg. – Neamț al Secției Muzeale III Târgu – Neamț, cu un post unic de cercetător științific, studii superioare, grad profesional III, preluat de la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț;

f.      În cadrul Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni se înființează, prin redistribuirea posturilor vacante existente, următoarele structuri:

f.1.Compartimentul de Cercetare – Arheologie, Arheometrie cu un post unic de  cercetător științific, studii superioare, grad profesional I;

f.2.Compartimentul de Cercetare – Arheozoologie, Palinologie, Paleontologie, cu un post unic de cercetător științific studii superioare, grad profesional II;

f.3. Compartimentul de Cercetare – Magnetometrie, Topografie, Aerometrie, cu un post unic de  cercetător științific studii superioare, grad profesional III;

          g.   trecerea celor trei posturi de paznic studii medii/generale de la Serviciul Protecția Patrimoniului Piatra-Neamț în cadrul Serviciului Protecție Patrimoniu Roman, care va avea un Compartiment Pază prevăzut cu șase posturi;

          h.  postul de muzeograf studii superioare, grad profesional IA din cadrul  Secţiei Muzeale IV Roman – Muzeul de Istorie Roman se mută la Serviciul Protecția Patrimoniului Roman.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării și comunicării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Complexul Muzeal Național Neamț va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 185 din 16.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                          Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 21                                            Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 13                                              Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0