ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113 alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.21.725/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.35.425/2023 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.21.725/2023 al Direcției de management și nr.21.787/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, Avizul consultativ nr.11/2023 al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

                                                

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea organigramei aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ – anexa nr.1.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.273/2022, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ anexa nr.2.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.273/2022, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În mod corespunzător, urmare modificărilor aprobate potrivit alin.(1), se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.273/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data aprobării și comunicării, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare.

Art.3: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 186 din 16.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                  Voturi „pentru” 19

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 21                                    Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 13                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  2