ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.2299/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru investiţia specifică: I3.3 – Investiţii în sistemele informatice şi în infrastructura digitală a unităţilor sanitare publice din cadrul pilonului II: Transformare digitală – componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină;

Examinând referatul de aprobare nr.21.941/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.21.941/2023 al Direcţiei Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană și nr.22.056/2023 al Direcției Generale Buget, Finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, „d” și „e”, alin.(5) lit. „c”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț la implementarea proiectului de interes județean „Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”, proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul II Transformarea digitală, Componenta 7 Transformarea digitală, Investiția I3- Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică I1.3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, apelul de proiecte MS-733.

(2) Se aprobă modelul Acordului de parteneriat ce se va încheia cu Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț în scopul implementării proiectului de interes județean „Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului de interes public județean prevăzut la art.1 în sumă de 4.435.427,50 lei (inclusiv TVA).

(2) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 27.370,00 lei.

Art.3: Se aprobă asigurarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe, precum și asigurarea tuturor resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectului în condiții optime, cheltuieli ce pot apărea pe durata derulării proiectului prevăzut la art.1, prin bugetul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

Art.4: Se împuternicește managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț să semneze, în numele Județului Neamț, contractul de finanțare și documentele aferente proiectului de interes județean „Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

         Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 187 din 25.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                    Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                      Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                          Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0