ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Borca a unui tronson de drum județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile art.22 și art.22^1 alin.(3) și alin.(4) lit.„c” din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.21.943/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

       Văzând rapoartele de specialitate nr. 21.943/2023 al Direcției Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană și nr.22.114/2023 al Direcției de Management și Proiecte Sociale, adresa nr.7.273/2023 a Primarului comunei Borca, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Borca nr.104/2023, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin. (1) lit.„c”, alin.(5) lit.„l”, art.297 alin.(1) lit.„a”, art.299, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului local al Comunei Borca, pe durata realizării obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare și modernizare centru civic”, până la recepția finală a lucrărilor, a tronsonului de drum județean situat pe DJ 209B limita Jud.Suceava (Mălini) – Stânișoara – Borca, de la km.55+069 până la km.55+220, pe o lungime totală de 151 m, cu o valoare de inventar de 265.836,74 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În calitate de administrator al bunului prevăzut la alin.(1), Consiliul Județean Neamț emite acordul prealabil privind realizarea obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare și modernizare centru civic”.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția investiții, proiecte și infrastructură județeană și Direcția de management și proiecte sociale vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv pentru încheierea Protocolului de predare-primire a sectorului de drum județean, în termen de maxim 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                         

Nr. 188 din 25.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                      Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0