ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment cultural de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.21.525/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.12.460/2023 a primarului Orașului      Târgu-Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.21.525/2023 al Serviciului turism, guvernanță corporativă și comunicare, nr.22.115/2023 al Direcţiei generale buget finanțe și, respectiv, nr.22.176/2023 al Direcției generale juridice, achiziții și protocol, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„d” și „n”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Orașul Târgu-Neamț, prin Consiliul local al Orașului Târgu-Neamț, în vederea organizării Colocviului internațional de critică literară „Basmul, povestea, snoava și proverbul – surse de bază în creația literară”, eveniment cultural de interes public judeţean ce se va desfăşura în orașul Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, în perioada 07-10 septembrie 2023.

(2) Se aprobă alocarea sumei de 45.000 lei din bugetul Județului Neamț în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin. (1).

(3) Se aprobă modelul acordului de asociere conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Serviciul turism, guvernanță corporativă și comunicare, Direcţia generală buget finanţe, precum și Direcția generală juridică, achiziții și protocol vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ion ASAFTEI 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                         

Nr. 189 din 25.08.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                     Voturi „pentru” 19

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                       Voturi „împotrivă” 1

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                           Abțineri 12

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 189.PDF