ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.3 și art. 5, alin.(1), lit.”c” din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

Examinând referatul de aprobare nr.22.268/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza referatului nr.22.238/2023 al secretarului general al județului;

Văzând raportul de specialitate nr.22.268/2023 al Direcției Generale Juridice, Achiziții și Protocol, adresele nr.27/2023 a Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, nr.71/2023 a Fundației „Haven Speranța Tuturor” Piatra Neamț, nr.169/2023 a Asociației „Sfântul Avraam” Dumbrava Roșie și F.N./2023 a Fundației Umanitare „Pacea” Roman, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează, ca membri în componența Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț, următorii reprezentanți ai organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului:

a)     Titulari:

      Doamna Doina Țifrea – reprezentant al Fundației ”Haven – Speranța Tuturor”   Piatra-Neamț;

      doamna Maria-Mihaela Donciu – reprezentantul Fundației ”Episcop Melchisedec” Roman;

b)     Supleanți:

      domnul Lucian Mihai Bobârnac – reprezentantul Fundației Umanitare „Pacea” Roman;

      domnul Constantin Schiman – reprezentantul Asociației „Sfântul Avraam”    Dumbrava Roșie.

(2) În mod corespunzător, se modifică alin.(1) și (2) ale art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Răducu-Adrian PĂDURARU

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 194 din 05.09.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                 Voturi „pentru” 31

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                       Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 2