ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii  Consiliului Județean Neamț nr.247/2017

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

Examinând referatul de aprobare nr.21.492/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.21.492/2023 al Direcției investiții, proiecte și infrastructură județeană și nr.22.242/2023 al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) – (3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit. b), alin.(5) lit.l), precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.247/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1.          Art.2 se modifică, după cum urmează:

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului Regiunea Nord-Est Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ – Bacău – Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ –      Mărgineni – Făurei – Horia –  Ion Creangă –  Icuşeşti – limită judeţul Bacău”, în cuantum de 188.463.094,61 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă în cuantum de 142.711.955,85 lei (inclusiv TVA).”

2. Art.2^1 se modifică, după cum urmează:

 Art.2^1: Se constituie rezerva de implementare în valoare de 26.122.219,79 lei (inclusiv TVA), destinată plății ajustărilor de preț, din care valoare eligibilă în cuantum de 9.143.672,87 lei (inclusiv TVA).”.

3. Art.3 se modifică, după cum urmează:

Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului, în sumă de 45.751.138,76 lei (inclusiv TVA), din care 16.978.546,92 lei (inclusiv TVA) rezerva de implementare neeligibilă și 28.772.591,84 lei (inclusiv TVA) cheltuieli neeligibile, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.854.239,12 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”. ”

Art.II: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția investiții, proiecte și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Răducu-Adrian PĂDURARU

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 195 din 05.09.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                 Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                       Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0