ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.26/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, precum şi ale art.1 și art.7 alin.(2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Examinând referatul de aprobare nr.20.184/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.3083/2023 și nr.3061/2023 ale primarului Comunei Ceahlău;

Văzând rapoartele de specialitate nr.20.184/2023 al Direcţiei generale buget finanţe și nr.23.024/2023 al Direcției generală juridică, achiziții și protocol, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.26/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale, după cum urmează:

1. Art.1 alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:

 (2) Se aprobă contribuţia financiară totală a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării unității medico-sociale  prevăzute la alin. (1), în cuantum de 1.127.000 lei.”.

2. Punctul 4.1 al Articolului IV din acordul de asociere-anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.26/2023 se modifică și va avea conținutul:

4.1. Obligaţii ale Consiliului Judeţean Neamţ

a. să asigure finanţarea, pentru intervalul  februarie – decembrie 2023, a cheltuielilor de personal, cu excepția celor aferente personalului de specialitate medico-sanitar, cu suma de 1.127.000 lei, în tranșe lunare, la solicitarea primarului Comunei Ceahlău.”.

 

Art.II: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția generală juridică, achiziții și protocol va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Răducu-Adrian PĂDURARU

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 196 din 05.09.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                               Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1