ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului de interes județean „Microbuze electrice pentru elevi la nivelul Județului Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Examinând referatul de aprobare nr.23.012/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 Văzând rapoartele de specialitate nr. 23.012/2023 al Direcţiei de management și proiecte sociale și nr.23.079/2023 al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin.(5) lit. „a”, alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Județului Neamț în cadrul proiectului de interes public județean „Microbuze electrice pentru elevi la nivelul Județului Neamț”, proiect depus pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 Educație/Reforma R6 Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Investiția 10 Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, în parteneriat cu Comunele Bârgăuani, Hangu, Pângărați, Petricani, Pipirig, Girov, Cândești, Crăcăoani, Gârcina, Mărgineni, Oniceni, Răucești, Urecheni, Păstrăveni, Poienari, Războieni, Stănița, Tămășeni, Văleni, Borca, Săbăoani, Ion Creangă și Țibucani.

(2) Se aprobă modelul Acordului de parteneriat ce se va încheia cu unitățile administrativ teritoriale prevăzute la alin.(1), în scopul implementării proiectului de interes județean „Microbuze electrice pentru elevi la nivelul Județului Neamț”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a investiției de interes public județean Microbuze electrice pentru elevi la nivelul Județului Neamț, în sumă de 36.108.241,40 lei (inclusiv TVA) din care 30.172.560,00 lei fără TVA, reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor eligibile în valoare de 5.732.786,40 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat și 202.895,00 (inclusiv TVA) cheltuieli neeligibile, din care TVA 32.395,00 lei.

Art.3: (1) Se aprobă asigurarea de către Județul Neamț a resurselor financiare aferente bugetului propriu necesare pentru implementarea optimă a proiectului prevăzut la art.1, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

(2) Se aprobă asigurarea de către Județul Neamț a resurselor financiare aferente cheltuielilor neeligibile reprezentând servicii de consultanță în achiziții pentru furnizarea microbuzelor electrice și servicii de informare și publicitate, audit, precum și a tuturor cheltuielilor neeligibile care pot interveni în implementarea proiectului Microbuze electrice pentru elevi la nivelul Județului Neamț, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat și care nu pot fi finanțate din fondurile alocate prin PNRR, proporțional cu nivelul de implicare în proiect a Județului Neamț.

(3) Se aprobă realizarea achiziției comune pentru 23 microbuze școlare pentru elevi aparținând partenerilor din proiect, de către liderul de parteneriat – Județul Neamț.

Art.4: (1) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze acordul de parteneriat prevăzut la alin.(2) al art.1, documentele necesare contractării și implementării proiectului, precum și orice modificare a acordului de parteneriat care nu presupune modificarea cofinanțării sau a valorii totale a bugetului ce îi revine Județului Neamț.

(2) Se împuternicește managerul de proiect, desemnat prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Neamț, să semneze documentele necesare pentru implementarea proiectului.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de management și proiecte sociale va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Răducu-Adrian PĂDURARU

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 197 din 05.09.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                           Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                             Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                 Abțineri 0

         Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0