ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație și a

Profilului Candidatului pentru desemnarea în Consiliul de Administrație

al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 34 lit.„b” și art.36 alin.(1) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale art.IX alin.(1) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Examinând referatul de aprobare nr.22.924/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ

Văzând raportul de specialitate nr. 22.924/2023 al Serviciului turism, guvernanță corporativă și comunicare, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.156/2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Drupo Neamț S.A., precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„d”, ale alin.(6) lit.„d” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se avizează Profilul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A., prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se avizează Profilul Candidatului pentru funcția de administrator al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A., prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se mandatează reprezentanții Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. pentru a vota, în numele și pe seama Consiliului Județean Neamț, aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. și a Profilului Candidatului pentru funcția de administrator al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A., în forma prevăzută la art.1 și 2.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Serviciul turism, guvernanță corporativă și comunicare va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Răducu-Adrian PĂDURARU

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 198 din 05.09.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                   Voturi „pentru” 22

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                     Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                         Abțineri 9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 2

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 198.PDF