ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Județului Neamț la Târgul Național de Turism al României, în perioada 09-12 noiembrie 2023

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.21.713/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.21.713/2023 al Serviciului turism, guvernanță corporativă și comunicare și nr. 22.147/2023 al Direcţiei generale buget finanțe, adresa nr.704/2023 a Camerei de Comerț și Industrie Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b”, alin.(5) lit.„n”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Județului Neamț la Târgul Național de Turism al României, ediția de toamnă, în perioada 09-12 noiembrie 2023.

(2) Se aprobă alocarea sumei de 250.000 lei din bugetul Județului Neamț pentru finanțarea acțiunii prevăzute la alin.(1), respectiv a activităților prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Serviciul turism, guvernanță corporativă și comunicare, Direcţia generală buget finanţe, precum și Direcția generală juridică, achiziții și protocol vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Răducu-Adrian PĂDURARU

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 199 din 05.09.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                     Voturi „pentru” 20

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                       Voturi „împotrivă” 4

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                           Abțineri 9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 199.PDF