ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

   CONSILIUL  JUDEŢEAN      

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului de interes județean „MICROBUZE EFICIENTE ENERGETIC PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ” și

 a cheltuielilor legate de acest proiect

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2192/2023 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat;

Examinând referatul de aprobare nr.24.100/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.24.100/2023 al Direcţiei de management și proiecte sociale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin.(5) lit. „a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat cu proiectul de interes public județean „MICROBUZE EFICIENTE ENERGETIC PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ”, în valoare totală de 24.999.996,00 lei, inclusiv TVA, având ca scop achiziționarea unui număr de 26 microbuze electrice/hibride/alimentate cu gaz natural comprimat, a cărui descriere sumară este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă  asigurarea şi susţinerea, din surse proprii ale Județului Neamț, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată de Administraţia Fondului pentru Mediu şi a cheltuielilor neeligibile, pentru implementarea optimă a proiectului prevăzut la art.1.

Art.3: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să reprezinte Consiliul Județean Neamț în relația cu Administraţia Fondului pentru Mediu.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de management și proiecte sociale și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

     Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 200 din 11.09.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                  Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                    Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                        Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0