ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2023 – 2024

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile  Hotărârii Guvernului nr.652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023 – 2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023 – 2024

Examinând referatul de aprobare nr.­­­­­­­­24.025/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.24.025/2023 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa Instituției prefectului – Județul Neamț nr.10.371/2023, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„a” și „b”, și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1: Se aprobă lista produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României,  în anul școlar 2023 – 2024, conform următorului grafic săptămânal:

 

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

produs lactat

produs lactat

lapte

lapte

lapte

corn/baton

corn/baton

corn/baton

biscuiți/covrigi

biscuiți/covrigi

mere

mere

Art.2: Se aprobă măsurile educative aferente Programului pentru școli al României, în anul școlar    2023 – 2024, după cum urmează:

a.          pentru distribuția de lapte și produse lactate: utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preșcolarilor și elevilor informații adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanțuri de aprovizionare și produse locale, producția ecologică, producția sustenabilă și combaterea risipei alimentare;

b.          pentru distribuția de fructe: organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, cu acordarea de premii.

Art.3: Prevederile art.1 și 2 sunt valabile doar pentru unitățile administrativ-teritoriale ale căror autorități deliberative au hotărât neasumarea responsabilității derulării Programului pentru școli al României.

       Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia generală buget finanţe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                                                                 

Nr. 203 din 04.10.2023 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0