ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri aflate în

 domeniul public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 24.056/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 24.056/2023 al Direcției de management și proiecte sociale,  precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„a”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.224/2018 privind darea în administrare a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Neamț, în ceea ce privește bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă darea în administrarea Complexului de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Roman din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, a bunurilor proprietate publică a Județului Neamț prevăzute la art.1, pe durata funcționării acestuia.

Art.3: Direcţia de management și proiecte sociale va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 208 din 04.10.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 208.PDF