ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113 alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.23.026/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.36.997/2023 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.23.026/2023 al Direcției de management și proiecte sociale și nr.24712/2023 al Direcţiei generale buget-finanţe, Avizul consultativ nr.12/2023 al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

                                                     

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, respectiv anexele nr.1, 1.1, 1.4, 1.7, 1.12 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.273/2022, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, respectiv anexele nr.2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.14, 2.15 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.273/2022, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr.6-12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data comunicării, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare.

Art.4: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                          

Nr. 211 din 04.10.2023

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 19

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 1

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 11

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 2

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 211.PDF