ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind actualizarea Programului tranzitoriu de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.16 alin.(1) și alin.(4), ale art.17 alin.(1) lit. „c”, precum și ale art.18 alin.(1) lit.„d” din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 23.805/2023 a domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 23.805/2023 al Direcţiei investiții, proiecte și infrastructură județeană,  precum și avizele comisiilor de specialitate

          Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(1) lit.„d”, precum şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea Programului tranzitoriu de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se actualizează stațiile publice aferente serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În mod corespunzător, se modifică anexele nr.1 și nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 137/2023 pentru luarea unor măsuri privind asigurarea continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Neamț.

Art.2: (1) Direcţia investiții, proiecte și infrastructură județeană va lua măsurile necesare republicării Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 137/2023, conform actualizărilor aprobate prin prezenta hotărâre, precum şi pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

(2) Serviciul gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri, prin publicarea acesteia în Monitorul oficial local, precum şi pe site-ul instituţiei.

Art.3: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                             

Nr. 212 din 04.10.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 8

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 212.PDF