ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

      CONSILIUL JUDEŢEAN         

           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației Cluster „PRODUS ÎN NEAMȚ”       

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1, art.4 și art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.10 din Statutul Asociației Cluster „PRODUS ÎN NEAMȚ” însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.44/2021, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.24.376/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.24.376/2023 al Direcţiei generale juridice, achiziții și protocol și nr.25.185/2023 al Direcției generale buget finanțe, adresa nr.2/2023 a Asociației Cluster „PRODUS ÎN NEAMȚ”, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.89 alin.(1), (2) și (8), art.90 alin.(1), art.173 alin.(7) lit.„a” și „c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă valoarea și plata cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației Cluster „PRODUS ÎN NEAMȚ” pentru anul 2023, în sumă de 27.590,20 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția generală buget finanțe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 216 din 04.10.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 28

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 4

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1