ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat      

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1311, art.2009 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.24.781/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.24.781/2023 al Direcţiei generale juridice, achiziții și protocol, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.109 alin. (1)-(4), art.190 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să reprezinte Consiliul Județean Neamț în dosarul nr. 4091/103/2022 aflat pe rolul Curții de Apel Bacău.

(2) Se ratifică și se însușește recursul formulat în dosarul nr. 4091/103/2022 împotriva Sentinței civile nr.959/C/2022 pronunțată de Tribunalul Neamț.

(3) În vederea îndeplinirii mandatului de la alin. (1), președintele Consiliului Județean Neamț poate împuternici un consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț.

(4) Cheltuielile de reprezentare vor fi suportate din bugetul Județului Neamț.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția generală juridică, achiziții și protocol va  întreprinde toate măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 217 din 04.10.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 12

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0