ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind înscrierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în Programul Waze Connected Citizens (CCP)

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22 și 44 alin.(1)-(2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.23.445/2023 al inițiatorilor Maria Apostol, Gabriel-Claudiu Parțac și Corneliu-Grigore Bontaș, consilieri județeni;

Văzând raportul de specialitate nr.24.742/2023 al Direcției de Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin.(1) lit.„c” și alin.(5) lit.„l”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

                                                     

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă înscrierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în Programul Waze Connected Citizens (CCP).

Art.2: (1) Direcția de Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană și Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) În aplicarea prevederilor alin.(1), Direcția Generală Juridică, Achiziții și Protocol, prin Compartimentul Bază de Date, va îndeplini procedurile de înscriere în program și va asigura introducerea datelor privind starea traficului pe drumurile județene, pe baza informațiilor furnizate de Direcția de Investiții, Proiecte și Infrastructură Județeană.

Art.3: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data comunicării.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 222 din 04.10.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0