ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru luarea unor măsuri privind implementarea proiectului PIN „Un nou start- „Locuința protejată Mesteacăn”, „Locuința protejată Arinul”, „Locuința protejată Floare de colț” și „Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni””

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.24.850/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.37.227 și nr.37.923/2023 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.24.850/2023 al Direcției de management și proiecte sociale, adresa nr.41.622/2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„d”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se ia act de intenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț de a rezilia Convenția de finanțare a proiectului „Un nou start- „Locuința protejată Mesteacăn”, „Locuința protejată Arinul”, „Locuința protejată Floare de colț” și „Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni”” nr.3577/2019, încheiată cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale-Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, având în vedere imposibilitatea asigurării condițiilor de implementare a proiectului.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 225 din 04.10.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                     Voturi „pentru” 24

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 8

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1