ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Neamț

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.7 alin.(2) din Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.4456/2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic;

Examinând referatul de aprobare nr.24341/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la solicitarea nr.12574/2023 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.24341/2023 al Direcției de Management și Proiecte Sociale, avizele comisiilor de specialitate şi rezultatele votului secret consemnate în       procesul-verbal nr. 26409/2023;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(5) lit.„a” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Neamț.

(2) Se desemnează domnul Gheorghe Hîrțan în calitate de reprezentant supleant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Neamț.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 229 din 04.10.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                             

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                               

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                           

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

 

Adoptată, în urma votului secret, după cum urmează:

 

                     Reprezentant titular:     

        Laurențiu-Cristinel Dulamă – 18 voturi ,,pentru"

 

Reprezentant supleant:

        Gheorghe Hîrțan – 20 voturi ,,pentru"