ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.183/2023

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

Examinând referatul de aprobare nr.28.786/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.28.786/2023 al Direcției de Management și Proiecte Sociale și, respectiv, nr.28.797/2023 al Direcției Generale Buget Finanțe, adresa nr.4.782/2023 a Instituției Prefectului- Județul Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(2) lit.„c”, art.194, art.546 lit.(j), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă diminuarea de la 6 la 4 a numărului de posturi pentru Cabinetul președintelui Consiliului Județean Neamț, cu încadrarea în numărul de posturi comunicat potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, redus cu 10% în conformitate cu prevederile art.XVII alin.(8) din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr.1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.183/2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2023, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare.

Art.3: Direcţia de Management și Proiecte Sociale și Direcția Generală Buget Finanțe vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenţa Lucrărilor Consiliului Judeţean şi Publicarea Monitorului Oficial Local.

    

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                                                            

Nr. 231 din 30.10.2023

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                 Voturi „pentru” 31

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                       Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1