În data de 03.11.2023, s-a încheiat perioada de percepere a penalităților de întârziere, de către Consiliul Județean Neamț, pentru neîndeplinirea culpabilă de către Asocierea S.C. Lemar Industries S.R.L. & S.C. Topoprest S.R.L., a obligaţiilor asumate prin Contractul de servicii nr. 30624/716/28.11.2022, având ca obiect elaborarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic și serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru proiectul „Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț” (cod SMIS 145313).
Precizarea este necesar a fi făcută, pentru a se elimina absolut orice idee că s-a ajuns în această situație critică din cauza Consiliului Județean Neamț – beneficiarul proiectului. Se dovedește că este o totală lipsă de respect conduita amenințătoare și nefirească a prestatorului, care demonstrează în continuare că este lipsit de profesionalism şi promptitudine, atribute care se cuvin angajamentului asumat prin contract.
Este regretabil că după o corespondență consistentă între prestator și instituția noastră, de ordinul a sute de adrese și numeroase ședințe cu acesta la sediul Consiliului Județean, nu am putut avea o colaborare eficientă, care să ne permită să primim, în termenul prevăzut de contract, documentația de proiectare întocmită conform legii, verificată tehnic, împreună cu toate avizele, acordurile, Autorizaţia de construire și Autorizația de desființare necesare, așa cum prestatorul s-a angajat.
Luna trecută, la cererea asocierii, instituția noastră a acordat o prelungire de încă 20 de zile, exact cum aceasta ne-a solicitat, în continuarea termenului de 10 luni prevăzut în contract, astfel ca documentațiile să fie predate Consiliului Județean pe data de 17.10.2023.
În ciuda noului termen acordat, prestatorul tot nu și-a onorat obligațiile contractuale, depunând la registratura noastră, în data de 18.10.2023 o documentație incompletă, care nu respectă conținutul cadru prevăzut de lege, din care lipsesc semnăturile proiectanților (inclusiv cea a expertului tehnic atestat de Ministerul Culturii, a șefului de proiect complex, a expertului specialist în structuri istorice), memoriul general al Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC), informațiile privind amplasamentul, topografia acestuia, clima şi fenomenele naturale specifice, geologia şi seismicitatea, categoria de importanţă a obiectivului, amenajări exterioare şi sistematizare verticală, lipsește viza OCPI pe planurile de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, lipsesc planurile de cofraj, lipsesc detaliile privind amenajările exterioare şi sistematizarea verticală, memoriul general și memoriul de arhitectură ale proiectului tehnic (PTh), breviarele de calcul, caietele de sarcini, listele cu cantități de lucrări, graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6), detaliile de execuție, precum și multe altele.
Dar, cel mai important, lipseau devizul general, studiul geotehnic, expertiza tehnică, studiul istoric de fundamentare, proiectul de organizare a execuției lucrărilor (POE), autorizația de construire, autorizația de desființare, avizul Ministerului Culturii la faza proiect tehnic (PTh) și referatele de verificare a proiectului, întocmite de verificatori de proiecte atestaţi.
Bineînțeles că instituția noastră, în calitate de investitor și în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, și-a îndeplinit responsabilitatea legală de a asigura verificarea documentațiilor prin specialiști verificatori de proiecte atestați, în domeniul protejării monumentelor istorice de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și de către Ministerul Culturii (MC), prin încheierea contractului nr. 8304/230302/28.03.2023, din cadrul echipei respective făcând parte un număr de șapte specialiști. Este de menționat, pentru știința publicului interesat, în majoritatea lor, cei care verifică un astfel de proiect, deci cei care validează soluțiile din punct de vedere tehnic, sunt specialiști de înaltă clasă, doctori în arhitectură și inginerie.
Pentru a ajunge să ne fie predată în starea descrisă anterior, cu toate aceste lipsuri, documentația de proiectare, pe baza observațiilor verificatorilor atestați, a fost refăcută și retransmisă la verificat în repetate rânduri de către Asocierea S.C. Lemar Industries S.R.L. & S.C. Topoprest S.R.L., către verificatorii atestați, desemnați de Consiliul Județean conform legii, după cum urmează:
1. în data de 29.05.2023, DTAC, DTAD, DTOE Expertiza tehnică A1 și Raport de evaluare și propuneri de tratare a riscului la securitatea fizică – toate în formă draft, fără nicio semnătură; Expertiza tehnică Cc și Ci;
2. în data de 28.07.2023 DTAC pentru arhitectură și amenajări exterioare;
3. în data de 29.08.2023 planșe aferente PTh;
4. în data de 30.08.2023 DTAC Instalații sanitare, arhitectură refăcut;
5. în data de 21.09.2023, DTAC pentru instalații sanitare, hidranți și rețele și instalații electrice – toate în formă draft, fără nicio semnătură;
6. în data de 26.09.2023 documentații DTAC și DTAD prezentate în plenul comisiei S.T.A.I. din Ministerul Culturii, lipsite de semnătura șefului de proiect complex – personal cheie;
7. în data de 03.10.2023, revizia 3 a DTAC pentru Instalații sanitare;
8. în data de 17.10.2023, Proiectul tehnic pentru disciplina Structură.
Până în prezent, verificatorii atestați au emis un număr de cinci referate de respingere a documentațiilor, concluzionând următoarele:
1.din cadrul proiectului, lipsesc soluțiile care ar trebui să constituie obiectul principal al lucrărilor de intervenție, și anume eradicarea infiltrațiilor și a umidității;
2.memoriile generale și memoriile de specialitate nu respectă structura și conținutul cadru prevăzut în H.G. nr. 907/2016;
3.documentația prezentată repetă sau copiază planșele și memoriile de la faza anterioară de proiectare respectiv Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), întocmită de Institutul Național al Patrimoniului;
4.documentația la faza PTh face referire doar la grupurile sanitare și nu include intervențiile asupra Cetății, necesare pentru eliminarea infiltrațiilor și a umidității și, de asemenea, nu se respectă, în sensul corelării, geometria fundațiilor între documentația DTAC și documentația PTh;
5.sistematizarea verticală este tratată necorespunzător, fiind practic inexistentă;
6.proiectul este incomplet, cu soluții necorespunzătoare pentru lucrările utilizând piatra, zidăria din piatră și tratarea degradărilor;
7.proiectul prezentat la verificare are caracter empiric și nu prezintă dovezi care să indice realizarea unor calcule inginerești;
8.proiectul se fundamentează pe STAS-uri și normative care nu mai sunt valabile;
9.breviarul de calcul este incomplet și există neconcordanțe cu planșele (piesele desenate);
10.unele dintre caracteristicile materialelor prezentate pe planuri sunt incorecte, raportat la descrierea din memoriul tehnic;
11.lipsește programul de urmărire în timp a comportării construcțiilor, deși este indicat în borderoul de piese scrise;
12.nu se respectă coerența și aplicarea legilor care guvernează patrimoniul construit;
13.termenii de specialitate nu sunt cunoscuți și înțeleși corespunzător;
14.în cadrul echipei proiectantului nu există specialist/expert atestat MC pentru piatră;
15.nu sunt prezentate condițiile climatologice ale amplasamentului;
16.nu sunt detaliate suficient condițiile seismice ale amplasamentului;
17.nu este realizată încadrarea amplasamentului în „zone de risc“ (cutremur, alunecări de teren, inundații);
18.studiul geotehnic necesită completări pentru a respecta prevederile normativului NP 074/2022, fiind critice următoarele aspecte:
– clarificarea existenței temei de investigare geotehnică;
– în cazul în care nu există o temă de investigare, e necesară întocmirea unei teme care să includă numărul de foraje necesare și adâncimea minimă de forare, corelată cu informațiile deja existente. Conform normativului NP 074/2022, cap. I4 i), dacă la baza propusă a structurii se întâlnesc roci stâncoase, adâncimile de investigare vor depăși zona de alterație;
– se recomandă realizarea unor secțiuni geologice prin care să fie evidențiată litologia din amplasament și dispunerea geometrică a stratelor întâlnite;
– este necesară furnizarea parametrilor geotehnici pentru fiecare formațiune pusă în evidență, pentru a putea fi realizată proiectarea fundațiilor și a lucrărilor de sprijinire;
19.din analiza planurilor de la specialitatea „structură“, în cadrul obiectului 02 privind desființarea clădirii corp anexă C2 (magazie) nu s-au identificat decât planurile R01, R02; aceste planuri sunt identice cu cele de la faza DTAC și, prin urmare, nu permit identificarea și definirea geometriei tuturor elementelor structurale, a golurilor de ferestre și de ușă;
20.pe planurile R01 și R02, clasele de beton nu respectă reglementările actuale;
21.deoarece obiectivul investiției îl reprezintă protecția împotriva infiltrațiilor și remedierea degradărilor elementelor structurale ale Cetății Neamț, dar documentația prezentată se referă doar la obiectul 02 Desființarea clădirii corp anexă C2 (magazie), rezultă că nu este completă și nici conformă; în forma actuală, proiectul nu se poate verifica;
22.estetica și funcționalitatea noilor grupuri sanitare este deficitară ca utilizare finală, deoarece ușile sunt propuse cu geam și se deschid direct în grupul sanitar, fără spațiu tampon, aspect care este nepotrivit vecinătății și a vizibilității de belvedere de pe terasa Cetății.
În contextul celor enunțate anterior, și cu o asemenea documentație incompletă, a fost emis Avizul Ministerului Culturii nr. 242/M/29.09.2023 pentru faza DTAC, aviz care, cu toate că este favorabil, impune 4 condiții în legătură cu care am cerut, prin adresa nr. 27284/13.10.2023, un punct de vedere de la Ministerul Culturii, dar până această dată nu s-a primit răspunsul.
Două dintre cele patru condiții se referă la:
– declasarea din categoria „monumentelor istorice” a clădirii corp anexă C2 (magazie) – procedură care se declanșează de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură, pe baza dosarului de declasare întocmit tot de către această structură, conform art. 13 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
– realizarea cercetării arheologice preventive – procedură care potrivit Ordonanței nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, se realizează doar în momentul începerii lucrărilor de construcții în sol și subsol, fiind condiționată de obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare.
Menționăm că inclusiv documentația necesară pentru emiterea autorizației de construire și a celei de desființare a fost incompletă, nefiind posibilă obținerea acestor autorizații. Din acest motiv, prestatorul a fost atenționat de autoritățile competente că din documentație lipsește devizul general, dovada înscrierii proiectului de arhitectură la Ordinul Arhitecților din România, avizul de la Direcția Județeană de Cultură Neamț, precum și dovada îndeplinirii cerințelor din Avizul Ministerului Culturii nr. 242/M/29.09.2023.
În aceste condiții, a fost imperios necesară punerea în aplicare a sacțiunilor contractuale și, în 19.10.2023, am notificat prestatorul privind aplicarea penalităților de întârziere, până cel târziu la data de 03.11.2023, etapă premergătoare rezilierii contractului, în situația neonorării de către acesta a obligațiilor contractuale. Consecințele nerespectării obligațiilor asumate au fost cunoscute prestatorului încă din ziua semnării contractului, precum și pe parcursul derulării lui, ca urmare a deselor atenționărilor pe care instituția noastră i le-a transmis în scris.
Asocierea S.C. Lemar Industries S.R.L. & S.C. Topoprest S.R.L., nu a depus la sediul Achizitorului, până în data de 3 noiembrie 2023, toate documentațiile tehnico-economice care fac obiectul Contractului de servicii nr. 30624/716/28.11.2022, verificate tehnic de către echipa de verificatori atestați, contractați de către U.A.T. Județul Neamț, împreună cu avizele, acordurile, Autorizaţia de construire și Autorizația de desființare. În aceste condiții, ne rezervăm dreptul de a pune în aplicare mecanismul de reziliere a contractului, „de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară”, „având în vedere că prestatorul nu a prestat Contractul în conformitate cu obligaţiile asumate.”
În momentul de față, având în vedere impasul în care ne aflăm, datorat exclusiv Asocierii S.C. Lemar Industries S.R.L. & S.C. Topoprest S.R.L., suntem în situația pierderii finanțării nerambursabile din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), în valoare de peste 1.884.564,51 lei, acordată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, pentru întocmirea documentațiilor de proiectare la faza PTh. POAT permite utilizarea fondurilor nerambursabile doar până pe data de 15.12.2023.
Prin clauza penală prevăzută în Contractului de servicii nr. 30624/716/28.11.2022, pentru pierderea totală sau parțială a finanțării, din orice culpă a prestatorului, daunele interese vor fi calculate la o valoare egală cu finanțarea pierdută, la care se adaugă 10% din valoarea aceluiași contract.
În cazul rezilierii acestui contract de servicii, va fi necesară reluarea licitației pentru desemnarea unui nou proiectant, dar fără a mai avea la dispoziție finanțarea asigurată prin programul care expiră la sfârșitul acestui an.
Instituția noastră este determinată să asigure protecția și conservarea Cetății Neamț și va lua toate măsurile necesare pentru realizarea acestui proiect în spiritul și litera legii.