ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind dezmembrarea unui imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.28.452/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.16.605/2023 a Primarului orașului Târgu-Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 28.452/2023 al Direcției de management și proiecte sociale, C.F. nr.56773/UAT Târgu-Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă dezmembrarea imobilului compus din teren în suprafață de 4.584 m.p. și construcțiile situate pe acesta, identificat cu număr cadastral NC 56773/UAT Târgu-Neamț, proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1, în 2 loturi, conform detaliilor prevăzute în anexa nr.2.

(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:(1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor, și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale de dezmembrare.

(2) Direcția de management și proiecte sociale va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 233 din 09.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                      Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 233.PDF