ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.191/2020 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Gârcina în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.28.409/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 28.409/2023 al Direcției de management și proiecte sociale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„c”, art. 294 alin.(3) și (5), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.191/2020 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Gârcina în proprietatea Județului Neamț, acesta urmând a avea conținutul:

         Art.1: Se declară ca fiind bun de interes public județean bunul imobil (teren), situat în intravilanul Comunei Gârcina, tarlaua „Marian – Vulpea”, în suprafață de 48.000 mp, NC 51589, identificat potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aprobă solicitarea de transmitere a acestuia din domeniul public al Comunei Gârcina, județul Neamț, în domeniul public al Județului Neamț sub condiția ca, până la data de 31.12.2026, lucrările de construire a obiectivului „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, județul Neamț” cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare să înceapă, în caz contrar urmând ca bunul imobil să revină în domeniul public al Comunei Gârcina.”.

Art.II: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția de management și proiecte sociale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                   

Nr. 234 din 09.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                      Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0