ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind renunțarea la dreptul de administrare, constituit în favoarea Consiliului Județean Neamț, în ceea ce privește unele bunuri imobile ce aparțin domeniului public al unor unități administrativ-teritoriale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, art.867 alin.(1) și art.868 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Examinând referatul de aprobare nr.28.384/2023 al domnului Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 28.384/2023 al Direcției de management și proiecte sociale,  precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă renunțarea la dreptul de administrare, constituit în favoarea Consiliului Județean Neamț, în ceea ce privește unele bunuri imobile, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, bunuri ce aparțin domeniului public al Comunei Ceahlău, respectiv domeniului public al Comunei Războieni.

Art.2: (1) Direcţia de management și proiecte sociale va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 236 din 09.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                      Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 236.PDF