ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

            CONSILIUL JUDEŢEAN              

           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare    

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.11 alin.(4) lit.„a”, precum și ale art.16 lit.„e” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.178/2022;

Examinând referatul de aprobare nr.26.055/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.26.055/2023 al Serviciului turism, guvernanță corporativă și comunicare și nr.28.528/2023 al Direcției generale buget finanțe, adresa nr.108/2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare, Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr.8/2023, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.89 alin.(1) și (8), art.90 alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă valoarea și plata cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare pentru anul 2023, în sumă de 18.510 lei.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția generală buget finanțe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 238 din 09.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                      Voturi „pentru” 25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                            Abțineri 9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0