ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț

 pe anul 2023

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6 alin.(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 29.173/2023 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 29.173/2023 al Direcţiei generale buget finanţe și nr. 29.366/2023 al Direcției de management și proiecte sociale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 6.156 mii lei, din Fondul la dispoziția consiliului județean (6%), pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 243 din 09.11.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                      Voturi „pentru” 16

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                        Voturi „împotrivă” 7

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 3

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 7

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 243.PDF